روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا پایان 50% تخفیف به مناسبت آغاز فعالیت

حروف الفبای روسی
هفته
0
جلسه آموزش آفلاین
0
جلسه رفع اشکال
0
نکته کلیدی
0

سرفصل دروس

  • آشنایی با حروف الفبا (Знако́мство с бу́квами)
  • آشنایی با حروف الفبا با تصویر (Знако́мство с бу́квами в карти́нках)
  • حروف چاپی و نوشتاری (Печа́тные и прописны́е
  • حروف صدادار در زبان روسی (гла́сные буквы)
  • حروف بی صدا در زبان روسی (согла́сные буквы)
  • علامت‌ها (знаки)
 • حروف صدادار سخت (твёрдые гла́сные буквы)
 • حروف صدادار نرم (мя́гкие гла́сные буквы)
 • حروف بی صدای سخت (мя́гкие согла́сные)
 • حروف بی صدای نرم (твёрдые согла́сные)
 • حروف بی صدای بی زنگ (Глухи́е согла́сные бу́квы)
 • حروف بی صدای زنگ دار (Зво́нкие согла́сные бу́квы)
 • حروف بی صدای سخت (мя́гкие согла́сные)
 • حروف بی صدای نرم (твёрдые согла́сные)
 • حروف بی صدای بی زنگ (Глухи́е согла́сные бу́квы)
 • حروف بی صدای زنگ دار (Зво́нкие согла́сные бу́квы)
 • داستان مربوط به تاکید صدا (ударе́ние) در زبان روسی
 • محل قرار گیری تاکید صدا
 • بخش‌ها در زبان روسی
 •  
 • اسم‌های جاندار (одушевлённые) و ضمیر پرسشی آن
 • اسم‌های بی جان (неодушевлённые) و ضمیر پرسشی آن
 • اسم‌های خاص (со́бственные)
 • اسم‌های عام (Нарица́тельные)
 • جنس مذکر (мужской род) و پایانه‌های اسم مذکر (окончания мужско́го ро́да)
 • جنس مونث (женский род)و پایانه‌های اسم‌های مونث (оконча́ния мужско́го ро́да)
 • جنس خنثی (средний род)و پایانه‌های اسم‌های خنثی (оконча́ния мужско́го ро́да)
 • پایانه اسم‌های جمع برای جنس مذکر (Оконча́ние существи́тельных во мно́жественномчисле́ для му́жского ро́д)
 • پایانه اسم های جمع برای جنس مونث (Оконча́ние существи́тельных во мно́жественном числе́ для же́нского ро́да)
 • پایانه اسم‌های جمع برای جنس خنثی (Оконча́ние существи́тельных во мно́жественном числе́ для сре́днего ро́да)
 • صفت کیفی (Ка́чественные)
 • صفت مذکر (и́мя прилага́тельное Мужско́го ро́да)
 • صفت مونث (и́мя прилага́тельное Же́нского ро́да)
 • صفت خنثی (Сре́днего ро́да)
 • صفت در حالت جمع (и́мя прилага́тельное в мно́жественном числе́)
 •  
 • چطور می‌توان صفت‌های کیفی را تشخیص داد؟ (Как определи́ть ка́чественное прилага́тельное)
 • صفت نسبی (Относи́тельные прилага́тельные)
 • پسوند های صفت نسبی (Су́ффиксы для относи́тельных прилага́тельные)
 • صفت‌های ملکی (Притяжа́тельные)
 • چطور می‌توان صفت‌های کیفی را تشخیص داد؟ (Как определи́ть ка́чественное прилага́тельное)
 • صفت نسبی (Относи́тельные прилага́тельные)
 • پسوند های صفت نسبی (Су́ффиксы для относи́тельных прилага́тельные)
 • صفت‌های ملکی (Притяжа́тельные)
 • ضمیر شخصی (личны́е ме́стоимения)
 • ضمیر ملکی (Притяжа́тельные ме́стоимения)
 • ضمایر ملکی مفرد برای اسم‌های مذکر (притяжа́тельные местоиме́ния в еди́нственном числе́ для мужско́го ро́да)
  • ضمیر ملکی مفرد برای اسم مونث (притяжа́тельные местоиме́ния в еди́нственном числе́ для мужско́го ро́да)
  • ضمایر ملکی مفرد برای اسم خنثی (притяжа́тельные местоиме́ния в еди́нственном числе́ для средне́го ро́да)
  • ضمایر ملکی در حالت جمع (притяжа́тельные местоиме́ния во мно́жественном числе́)
 • ضمیر اشاره در حالت مفرد (указа́тельные ме́стоимения)
 • برای مذکر، مونث، خنثی و جمع

مدرس: رضوان صیامی

پخش ویدیو
پخش ویدیو
مهندس رضوان صیامی

سوالاتی که شرکت کنندگان در دوره قبل داشتند

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سوالاتی که متقاضیان جدید دارند

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ما پاسخگوی سوالات شما هستیم